திருஞானசம்பந்தர் - திருக்கடைக்காப்பு

முன்னுரை

திருப்பிரமபுரம் (திருமுறை 1 - பதிகம் 1)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

முழுப்பதிகம்

திருநெடுங்களம் (திருமுறை 1 - பதிகம் 52)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

முழுப்பதிகம்

திருநல்லம் (திருமுறை 1 - பதிகம் 85)

திருநல்லம் - முன்னுரை

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

முழுப்பதிகம்

திருநீற்றுப் பதிகம் (திருமுறை 2 - பதிகம் 66) [திருவாலவாய்]

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

No comments:

Post a Comment